Bezpłatna przesyłka

DLA ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 150 zł*

* dotyczy tylko płatności z góry

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU W SKLEPIE INTERNETOWYM sklep.mariza-kosmetyki.com.pl:
„Kup, prześlij recenzję i wygraj kosmetyki!”

 

§1
Regulamin określa zasady prawa i obowiązki uczestników konkursu "Kup, prześlij recenzję i wygraj kosmetyki!" organizowanego przez sklep.mariza-kosmetyki.com.pl, zwaną dalej Organizatorem.

§2
1. Konkurs organizowany jest przez: firmę sklep.mariza-kosmetyki.com.pl reprezentowany przez Renatę Zielezińską, z siedzibą w Krotoszynie, os. Korczaka 4.49, NIP: 608-001-90-21.

2.  Fundatorem nagród w konkursie jest: sklep.mariza-kosmetyki.com.pl reprezentowany przez Renatę Zielezińską – Niezależnego Managera Marki Mariza, NIP: 608-001-90-21.

 

§3
Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.


§4
1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu organizowanego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie będą przez niego przetwarzane w celu (i) realizacji konkursu, (ii) wyłonienia Zwycięzców konkursu.
2. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Uczestnik konkursu zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie na łamach strony: www.mariza-kosmetyki.com.pl oraz jego podstronach i  stronach pokrewnych, w tym na portalach współpracujących,  imienia, nazwiska oraz oraz pracy konkursowej Uczestnika.

§5
W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu, pracownicy innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa) pracowników tych podmiotów.

§6
1. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z roku 1997 Nr 133 poz. 883).

2. Udział uczestnika małoletniego w konkursie dozwolony jest wyłącznie za zgodą jego przedstawiciela ustawowego. Nagroda w konkursie zostanie wydana zwycięzcy po okazaniu dokumentu tożsamości lub, w przypadku osoby małoletniej, dodatkowo w obecności jego przedstawiciela ustawowego.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m. in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

§7

1. Konkurs rozpocznie się 18 października 2014 r.

2. Prace będzie można nadsyłać do 31 grudnia br. do godz. 23:59.

 

3. Aby wziąć udział w konkursie należy:

 

  • Odwiedzić sklep internetowy http://sklep.mariza-kosmetyki.com.pl, dokonać zakupu dowolnego produktu (lub dowolnych produktów),
  • Przesłać  recenzję kosmetyku (lub kosmetyków),
  • Pracę wraz z imieniem i nazwiskiem, zdjęciem i  tel. kontaktowym, numerem i datą zamówienia oraz zgodą na publikację pracy konkursowej na stronie: www.mariza-kosmetyki.com.pl oraz jej podstronach  należy przesłać na adres mailowy: kontakt@mariza-kosmetyki.com z tytułem: konkurs recenzja.
  • Jeden uczestnik może przesłać wiele recenzji.

 

 

4. Nagrodą główną w konkursie jest bon na zakup kosmetyków w sklepie.mariza-kosmetyki.com.pl o wartości 150 zł. Nagrodami pocieszenia jest 5 losowo wybranych kosmetyków.

 

5. Konkurs wyłoni 6 zwycięzców, którzy zostaną wybrani przez Jury.

 

§ 8

1.Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na blogu: www.mariza-kosmetyki.com.pl/blog/ nie później niż 7 dni od zakończenia konkursu.

2. Zwycięzcami konkursu mogą być tylko osoby, które złożyły zamówienie w sklepie internetowym sklep.mariza-kosmetyki.com.pl w terminie od 18 października – 18 grudnia 2014.

 

§ 9
1. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

2. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie ani zrzec się nagrody.


§ 10
Niniejszy Regulamin znajduje się na stronie Organizatora konkursu: http://sklep.mariza-kosmetyki.com.pl/regulamin-konkursu/

 

§ 11
1. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy po uprzednim podaniu danych niezbędnych do przekazania nagrody w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników.

2. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu Urzędu Skarbowego) lub oszustw wymienionych w pkt. 4.2 będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.


§ 12
W przypadku, gdy uprawniona osoba nie przekaże Organizatorowi wymienionych w § 11 danych w terminie do 15 stycznia 2015 roku, prawo do otrzymania nagrody przez tę osobę wygasa. W takim przypadku niewydana nagroda pozostaje własnością Organizatora.

§ 13

1.W przypadku zastrzeżeń Uczestników, co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem: ,,Konkurs sklep.mariza-kosmetyki.com.pl”. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Decyzje Organizatora

w przedmiocie reklamacji są ostateczne.

 

 

§ 14.

1. Uczestnik z chwilą przystąpienia do konkursu, na zasadach określonych w niniejszym

regulaminie, przenosi nieodpłatnie na rzecz sklep.mariza-kosmetyki.com.pl z siedzibą w Krotoszynie przysługujące mu autorskie prawa majątkowe (w tym autorskie prawo zależne) do wykonanej pracy konkursowej, która podlega zgłoszeniu do uczestnictwa w konkursie.

2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, następuje na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

a) zwielokrotniania dowolną techniką;

b) utrwalania;

c) wprowadzania do pamięci komputera;

d) wprowadzanie i rozpowszechnianie w sieci Internet.

 

§ 15.

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Konkursu.

2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: kontakt@mariza-kosmetyki.com.pl. W temacie wiadomości należy wpisać „Konkurs recenzja – pytania/uwagi”.

3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 16.

1.Ta promocja nie jest sponsorowana, prowadzona, administrowana i związana z Facebookiem w żaden sposób. Jako uczestnik rozumiesz że dostarczasz informacje organizatorowi promocji, a nie Facebookowi. Informacje podane w konkursie, będą wykorzystane w celach marketingowych.

 

Bezproblemowe
reklamacje

Polskie
produkty

Gwarancja
satysfakcji

Bezpłatna
przesyłka

Bezpieczne
płatności